Prekių katalogas

Pirkimo taisyklės

  • PIRKIMO TAISYKLĖS
    UAB „DELNORA“ INTERNETO PARDUOTUVĖS WWW.EASTANBUL.LT PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS
    1. SĄVOKOS
    1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.eastanbul.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
    1.2. Internetinė parduotuvė – www.eastanbul.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.
    1.3. Pardavėjas – UAB “DELNORA”, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Įmonės kodas 304980925, veikianti adresu Gariūnų g. 56, Vilnius, internetinis adresas www.eastanbul.lt, EASTANBUL +370 69851527, pardavimai@eastanbul.lt, https://www.eastanbul.lt/kontaktai.
    1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.
    1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir šios Pirkimo pardavimo taisyklės.
    2. BENDROSIOS SĄLYGOS
    2.1. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.
    2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę bei neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra:
    2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
    2.2.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų;
    2.2.3. juridiniai asmenys;
    2.2.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
    2.3. Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2.2. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.
    2.4. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.
    3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
    3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
    3.2. Pirkėjas fizinis asmuo turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 3 dalyje nustatytos termino pabaigos, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
    3.3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.
    3.4. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
    3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.
    3.6. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis.
    3.7. Pirkėjas, paspaudęs „Patvirtinu, kad sutinku su taisyklėmis“, įsiperaigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių.
    4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
    4.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).
    4.2. Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo naudojimąsi Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas pažeidžia esmines Taisykles, savo veiksmais ar neveikimu kelią grėsmę ar daro žalą Pardavėjui, kitiems Pirkėjams ar tretiesiems asmenims, stabilumui ar saugumui. Prieš apribojant ar panaikinant Pirkėjo registraciją, Pardavėjas privalo papildomai informuoti Pirkėją apie Taisyklių esminius pažeidimus, suteikiant Pirkėjui galimybę per protingą terminą pašalinti šiuos pažeidimus, ir tik Pirkėjui jų nepašalinus, gali apriboti arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
    4.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
    4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Pirkimo pardavimo taisyklių 6.2.1. punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
    4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 8 punkte nurodytomis sąlygomis.
    4.5. Pardavėjas, išimtiniais atvejais: esant objektyviai pagrįstoms priežastims (aplinkybėms), kurių pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pardavėjas nereikalaus mokėti papildomai, jeigu pakaitinė prekė yra brangesnė, taip pat įsipareigoja grąžinti sumą, viršijančią pakaitinės prekės kainą. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus nedelsiant, tačiau ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

    5. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
    5.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.eastanbul.lt, arba neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles.
    5.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikęs pirkėjo duomenis (užsakymo informaciją), pasirinkęs apmokėjimo būdą, paspaudžia „Patvirtinu, kad sutinku su taisyklėmis“ ir patvirtina užsakymą paspausdamas „Pateikti užsakymą“.
    6. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
    6.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina, prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas. Prekių kaina ir pristatymo kaina (pristatymo kaina: yra išskirtos į atskiras eilutės, galutinė kaina (įskaitant prekių ir pristatymo kainą, kuri yra nurodyta skiltyje „Pristatymas“: https://www.eastanbul.lt/pristatymas , t.y. 3.80 € ir nemokamas pristatymas nuo 59.99 €) nurodoma paskutinėje eilutėje, kurią Pirkėjas įsipareigoja apmokėti.
    6.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą šiuo būdu:
    6.2.1. naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
    6.3. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 6.2.1 punkte numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 6.2.1 punkte nurodytą mokėjimo už prekes būdą, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą arba patvirtinimą apie atliktą apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas.
    6.4. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo pardavimo taisyklių 6.2.1 punkto įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.
    7. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS IR DOVANŲ KUPONAI
    7.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus.
    7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę arba jas atšaukti. Jei Pirkėjas buvo pateikęs užsakymą iki akcijų sąlygų pakeitimo, jam galioja iki to galiojusios sąlygos, ir tokiomis sąlygomis bus įvykdytas pirkėjo užsakymas.
    7.3. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje ar Facebook paskyroje.
    7.4. Bet koks akcijų tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams.
    7.5. Nuolaidos kodai su konkrečia pinigų suma taikomi ne daugiau kaip pusei prekės vertės.
    7.6. Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos.
    7.7. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą.
    8. PREKIŲ PRISTATYMAS
    8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti:
    8.1.1. prekių pristatymo vietą ir laiką, kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatomos per kurjerių tarnybą;
    8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir įteiktos ten esančiam asmeniui, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
    8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
    8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 2-3 darbo dienas. Išimtiniais atvejais: esant objektyviai pagrįstoms priežastims (aplinkybėms), kurių pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, prekių pristatymas gali vėluoti Tokiu Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas neturi galimybės pristatyti prekių per nustatytą terminą ar šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali vienašališkai ir be jokių apribojimų, atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
    8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.
    8.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas pasirašo ant kurjerio el. parašų skaitytuvo tuo patvirtindamas, kad prekės gautos ir išorinių pažeidimų nėra.
    8.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje), parašų skaitytuve ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.
    9. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
    9.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.eastanbul.lt
    9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo atspalviu, forma ar kitais parametrais gali nežymiai skirtis nuo realaus prekių dydžio, formų ir atspalvio dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai šie neatitikimai yra sąlygoti Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų).
    9.3. Parduodamoms prekėms taikoma įstatymais apibrėžta prekių garantija.
    9.4. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

    10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
    10.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatomis.
    10.2. Pirkėjas, Pirkimo pardavimo taisyklių 10.1 punkte nurodytais atvejais norėdamas grąžinti prekę, turi užpildyti Pardavėjo nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjo prašymu atsiunčiamas Pirkėjui elektroniniu paštu. Prekių grąžinimo dokumentas pateikiamas kartu su grąžinama preke. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
    10.3. Kai grąžinama kokybiška prekė, tiesioginės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Tuo atveju, jeigu grąžinama arba keičiama nekokybiška prekė, prekės grąžinimo/siuntimo išlaidas apmoka Pardavėjas.
    10.4. Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
    10.4.1. grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
    10.4.2. grąžinama kokybiška prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);
    10.4.3. grąžinama kokybiška prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.
    10.5. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Kai prekė yra nekokybiška, prekių grąžinimas vykdomas per įstatyminį garantinį terminą.
    10.6. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Pirkėjui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.
    10.7. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.
    10.8. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą: pateikdamas aiškų pareiškimą el. paštu pardavimai@eastanbul.lt, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.
    10.9. Pardavėjas gali sudaryti sąlygas Pirkėjui elektroninėmis priemonėmis atsisakyti nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties. Šiuo atveju Pardavėjas privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje Pirkėjui, kad gavo jo sutarties atsisakymą.
    10.10. Pareiga įrodyti, kad laikėsi šio straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.
    10.11. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį arba ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.
    10.12. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.
    10.13. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, Pirkėjui grąžinamos prekių pristatymo išlaidos, proporcingos grąžintų prekių ir negrąžintų prekių kainų santykiui.
    10.14. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
    10.15. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
    10.16. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
    10.17. Jeigu sudarant sutartį ne prekybos patalpose prekė buvo pristatyta į Pirkėjo gyvenamąją vietą sutarties sudarymo metu, Pirkėjui atsisakius sutarties, Pardavėjas turi atsiimti prekę savo lėšomis, kai dėl prekės pobūdžio ji negali būti įprastai grąžinta paštu.
    10.18. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjas neatsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu Pardavėjas nepateikė Pirkėjui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą.
    10.19. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų Pirkėjui, išskyrus išlaidas, kurios numatytos šiame straipsnyje ar Civilinio kodekso 6.22812 straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą. Atskiras Pirkėjo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu Pardavėju, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.

    11. ATSAKOMYBĖ
    11.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
    11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinės parduotuvės sistema.PIRKIMO TAISYKLĖS
    UAB „DELNORA“ INTERNETO PARDUOTUVĖS WWW.EASTANBUL.LT PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS
    1. SĄVOKOS
    1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.eastanbul.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
    1.2. Internetinė parduotuvė – www.eastanbul.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.
    1.3. Pardavėjas – UAB “DELNORA”, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Įmonės kodas 304980925, veikianti adresu Gariūnų g. 56, Vilnius, internetinis adresas www.eastanbul.lt, EASTANBUL +370 69851527, pardavimai@eastanbul.lt, https://www.eastanbul.lt/kontaktai.
    1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.
    1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir šios Pirkimo pardavimo taisyklės.
    2. BENDROSIOS SĄLYGOS
    2.1. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.
    2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę bei neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra:
    2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
    2.2.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų;
    2.2.3. juridiniai asmenys;
    2.2.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
    2.3. Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2.2. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.
    2.4. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.
    3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
    3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
    3.2. Pirkėjas fizinis asmuo turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 3 dalyje nustatytos termino pabaigos, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
    3.3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.
    3.4. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
    3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.
    3.6. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis.
    3.7. Pirkėjas, paspaudęs „Patvirtinu, kad sutinku su taisyklėmis“, įsiperaigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių.
    4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
    4.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).
    4.2. Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo naudojimąsi Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas pažeidžia esmines Taisykles, savo veiksmais ar neveikimu kelią grėsmę ar daro žalą Pardavėjui, kitiems Pirkėjams ar tretiesiems asmenims, stabilumui ar saugumui. Prieš apribojant ar panaikinant Pirkėjo registraciją, Pardavėjas privalo papildomai informuoti Pirkėją apie Taisyklių esminius pažeidimus, suteikiant Pirkėjui galimybę per protingą terminą pašalinti šiuos pažeidimus, ir tik Pirkėjui jų nepašalinus, gali apriboti arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
    4.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
    4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Pirkimo pardavimo taisyklių 6.2.1. punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
    4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 8 punkte nurodytomis sąlygomis.
    4.5. Pardavėjas, išimtiniais atvejais: esant objektyviai pagrįstoms priežastims (aplinkybėms), kurių pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pardavėjas nereikalaus mokėti papildomai, jeigu pakaitinė prekė yra brangesnė, taip pat įsipareigoja grąžinti sumą, viršijančią pakaitinės prekės kainą. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus nedelsiant, tačiau ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

    5. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
    5.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.eastanbul.lt, arba neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles.
    5.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikęs pirkėjo duomenis (užsakymo informaciją), pasirinkęs apmokėjimo būdą, paspaudžia „Patvirtinu, kad sutinku su taisyklėmis“ ir patvirtina užsakymą paspausdamas „Pateikti užsakymą“.
    6. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
    6.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina, prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas. Prekių kaina ir pristatymo kaina (pristatymo kaina: yra išskirtos į atskiras eilutės, galutinė kaina (įskaitant prekių ir pristatymo kainą, kuri yra nurodyta skiltyje „Pristatymas“: https://www.eastanbul.lt/pristatymas , t.y. 7 € ir nemokamas pristatymas nuo 99.99 €) nurodoma paskutinėje eilutėje, kurią Pirkėjas įsipareigoja apmokėti.
    6.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą šiuo būdu:
    6.2.1. naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
    6.3. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 6.2.1 punkte numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 6.2.1 punkte nurodytą mokėjimo už prekes būdą, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą arba patvirtinimą apie atliktą apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas.
    6.4. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo pardavimo taisyklių 6.2.1 punkto įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.
    7. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS IR DOVANŲ KUPONAI
    7.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus.
    7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę arba jas atšaukti.Jei Pirkėjas buvo pateikęs užsakymą iki akcijų sąlygų pakeitimo, jam galioja iki to galiojusios sąlygos, ir tokiomis sąlygomis bus įvykdytas pirkėjo užsakymas.
    7.3. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje ar Facebook paskyroje.
    7.4. Bet koks akcijų tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams.
    7.5. Nuolaidos kodai su konkrečia pinigų suma taikomi ne daugiau kaip pusei prekės vertės.
    7.6. Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos.
    7.7. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą.
    8. PREKIŲ PRISTATYMAS
    8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti:
    8.1.1. prekių pristatymo vietą ir laiką, kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatomos per kurjerių tarnybą;
    8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir įteiktos ten esančiam asmeniui, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui
    8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
    8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 2-3 darbo dienas. Išimtiniais atvejais: esant objektyviai pagrįstoms priežastims (aplinkybėms), kurių pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, prekių pristatymas gali vėluoti Tokiu Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas neturi galimybės pristatyti prekių per nustatytą terminą ar šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali vienašališkai ir be jokių apribojimų, atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
    8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.
    8.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas pasirašo ant kurierio el. parašų skaitytuvo tuo patvirtindamas, kad prekės gautos ir išorinių pažeidimų nėra.
    8.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje), parašų skaitytuve ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.
    9. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
    9.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.eastanbul.lt
    9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo atspalviu, forma ar kitais parametrais gali nežymiai skirtis nuo realaus prekių dydžio, formų ir atspalvio dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai šie neatitikimai yra sąlygoti Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų).
    9.3. Parduodamoms prekėms taikoma įstatymais apibrėžta prekių garantija.
    9.4. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

    10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
    10.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatomis.
    10.2. Pirkėjas, Pirkimo pardavimo taisyklių 10.1 punkte nurodytais atvejais norėdamas grąžinti prekę, turi užpildyti Pardavėjo nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjo prašymu atsiunčiamas Pirkėjui elektroniniu paštu. Prekių grąžinimo dokumentas pateikiamas kartu su grąžinama preke. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
    10.3. Kai grąžinama kokybiška prekė, tiesioginės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Tuo atveju, jeigu grąžinama arba keičiama nekokybiška prekė, prekės grąžinimo/siuntimo išlaidas apmoka Pardavėjas.
    10.4. Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
    10.4.1. grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
    10.4.2. grąžinama kokybiška prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);
    10.4.3. grąžinama kokybiška prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.
    10.5. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Kai prekė yra nekokybiška, prekių grąžinimas vykdomas per įstatyminį garantinį terminą.
    10.6. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Pirkėjui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.
    10.7. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.
    10.8. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą: pateikdamas aiškų pareiškimą el. paštu pardavimai@eastanbul.lt, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.
    10.9. Pardavėjas gali sudaryti sąlygas Pirkėjui elektroninėmis priemonėmis atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties. Šiuo atveju Pardavėjas privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje Pirkėjui, kad gavo jo sutarties atsisakymą.
    10.10. Pareiga įrodyti, kad laikėsi šio straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.
    10.11. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.
    10.12. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.
    10.13. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, Pirkėjui grąžinamos prekių pristatymo išlaidos, proporcingos grąžintų prekių ir negrąžintų prekių kainų santykiui.
    10.14. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
    10.15. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
    10.16. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
    10.17. Jeigu sudarant sutartį ne prekybos patalpose prekė buvo pristatyta į Pirkėjo gyvenamąją vietą sutarties sudarymo metu, Pirkėjui atsisakius sutarties, Pardavėjas turi atsiimti prekę savo lėšomis, kai dėl prekės pobūdžio ji negali būti įprastai grąžinta paštu.
    10.18. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjas neatsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu Pardavėjas nepateikė Pirkėjui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą.
    10.19. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų Pirkėjui, išskyrus išlaidas, kurios numatytos šiame straipsnyje ar Civilinio kodekso 6.22812 straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą. Atskiras Pirkėjo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu Pardavėju, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.

    11. ATSAKOMYBĖ
    11.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
    11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinės parduotuvės sistema.
    11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
    11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė Pirkėjui buvo suteikta.
    11.5. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją (išskyrus kai informacija yra apie Pardavėjo parduodadmas prekes) ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.
    11.6. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius), taip pat negautas pajamas, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Kai Pardavėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus, tokiu atveju Pardavėjas atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė ar netinkamai juos įvykdė dėl nenugalimos jėgos (Civilinio kodekso 6.256 straipsnis).
    12. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
    12.1. Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo ir garantinio aptarnavimo) tikslais.
    12.2. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, adresą (kai Pirkėjas nurodo adresą prekių pristatymo formoje). Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi iki užsakymo visiško įvykdymo. Po to duomenys perkeliami į pasyvią duomenų bazę ir saugomi visą garantinio aptarnavimo laikotarpį. Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami bendrovės įgalioto darbuotojo.
    12.3. Pardavėjas gauna Pirkimo pardavimo taisyklių 12.2 punkte nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo – pardavimo sutartį). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.
    12.4. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
    12.4.1. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;
    12.4.2. kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.
    12.5. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai Pardavėjo veiklos vietoje.
    12.6. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.
    12.7. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

    13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
    13.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai, sąskaitos faktūros ar važtaraščiai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.
    13.2. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių (atsižvelgiant į įstatymų ir (ar) teisės normų pasikeitimus, pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant kitiems objektyviems pagrindams ir t.t.) pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles apie tai informuojant Internetinėje parduotuvėje. Pirkimo pardavimo taisyklių pakeitimai ar papildymai galioja naujiems, po Pirkimo pardavimo taisyklių papildymo ar pakeitimo, Pirkėjų daromiems užsakymams. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis pažymėdamas „Patvirtinu, kad sutinku su taisyklėmis“. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis. Jei pirkėjas buvo pateikęs užsakymą iki sąlygų pakeitimo, jam galioja iki to galiojusios sąlygos, ir tokiomis sąlygomis bus įvykdytas pirkėjo užsakymas.
    13.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
    13.4. Pirkėjas – vartotojas prašymą ir (ar) skundą pirmiausia raštu privalo pateikti Pardavėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Nesutikdamas su Pardavėjo atsakymu, Pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu https://ec.europa.eu/odr/.
    11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
    11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė Pirkėjui buvo suteikta.
    11.5. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją (išskyrus kai informacija yra apie Pardavėjo parduodadmas prekes) ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.
    11.6. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius), taip pat negautas pajamas, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Kai Pardavėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus, tokiu atveju Pardavėjas atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė ar netinkamai juos įvykdė dėl nenugalimos jėgos (Civilinio kodekso 6.256 straipsnis).
    12. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
    12.1. Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo ir garantinio aptarnavimo) tikslais.
    12.2. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, adresą (kai Pirkėjas nurodo adresą prekių pristatymo formoje). Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi iki užsakymo visiško įvykdymo. Po to duomenys perkeliami į pasyvią duomenų bazę ir saugomi visą garantinio aptarnavimo laikotarpį. Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami bendrovės įgalioto darbuotojo.
    12.3. Pardavėjas gauna Pirkimo pardavimo taisyklių 12.2 punkte nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo – pardavimo sutartį). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.
    12.4. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
    12.4.1. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;
    12.4.2. kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.
    12.5. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai Pardavėjo veiklos vietoje.
    12.6. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.
    12.7. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

    13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
    13.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai, sąskaitos faktūros ar važtaraščiai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.
    13.2. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių (atsižvelgiant į įstatymų ir (ar) teisės normų pasikeitimus, pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant kitiems objektyviems pagrindams ir t.t.) pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles apie tai informuojant Internetinėje parduotuvėje. Pirkimo pardavimo taisyklių pakeitimai ar papildymai galioja naujiems, po Pirkimo pardavimo taisyklių papildymo ar pakeitimo, Pirkėjų daromiems užsakymams. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis pažymėdamas „Patvirtinu, kad sutinku su taisyklėmis“. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis. Jei pirkėjas buvo pateikęs užsakymą iki sąlygų pakeitimo, jam galioja iki to galiojusios sąlygos, ir tokiomis sąlygomis bus įvykdytas pirkėjo užsakymas.
    13.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
    13.4. Pirkėjas – vartotojas prašymą ir (ar) skundą pirmiausia raštu privalo pateikti Pardavėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Nesutikdamas su Pardavėjo atsakymu, Pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu https://ec.europa.eu/odr/.  

  • Prenumeruok ir laimėk

    privatumo politika

    Informacija